Teleteknik Home
0 352 339 21 21

KVKK Metni

KVKK- BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Teleteknik Home. bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  •       Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

 

  •     Noter vasıtasıyla,

 

  •       Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kurumumuza kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek başvurması)

Noter vasıtasıyla tebligat

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

Başvurunun Yapılacağı Adres

MİTHATPAŞA MAH. ERKİLET BLV. NO: 95 A KOCASİNAN

info@teleteknikhome.com

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 
 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler belirlendikten sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

 

1.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Ad- Soyad :

 

T.C. Kimlik No:

 

 

Telefon Numarası:

 

 

Adres:

 

 

 

E-Posta Adresi:

 

 

Şirket İle Olan İlişkiniz:

 

 

 

 

 

 

2.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 

KVKK’ nun 11. maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uygun olan talebinizi lütfen belirtiniz.

 


Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme
 

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
 
  öğrenme
 
 
 
 

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerle
 
paylaşılmışsa bunu öğrenmek istiyorum.
 
 
 
 

Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlenmiş olduğundan bunların düzeltilmesini istiyorum
 

Kişisel verilerim kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
 
rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 
 
 
 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
 
düzeltilmesini istiyorum.
 
 
 
 

 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum
 
 

Tarafınızca işlenen verilerime münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım ve bu zararın tanzimini talep ediyorum (Kanuna aykırı olan hususu açıklama kısmına yazınız ve destekleyici ek belgeleri gönderiniz.

 

 

3.TALEBE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz ek belgeleriniz varsa belirtiniz.

 

BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
 

 
  Adresime gönderilmesini istiyorum.
 
 
 
 
 
 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size
 
daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
 
Elden teslim almak istiyorum.
 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi
 
olması gerekmektedir.)
 
 

 

 

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimize ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi/Başkası Adına)

 

Adı Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba, 👋
Yardımcı olmamızı ister misiniz?